Εφορια: Ολα τα δικαιολογητικα για τους πολιτες

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

Εφορία: Όλα τα δικαιολογητικά για τους πολίτες

Αυτά είναι τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ:

1. Πιστοποιητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. (εγκύκλιος αριθ. 1077836/670/0006Β/ΠΟΛ.1206/21.7.1997 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικο­νομικών).

2.Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ποσό του εισοδήματος και το μέρος του φόρου που καταβλήθηκε επ' ονόματι του νομικού προσώπου και αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό (παρ. 6 του άρθρου 41 του ν. 2065/1992 - Α' 113 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»).

3.Βεβαίωση περί χαρακτηρισμού ενός προσώπου ως νομικής οντότητας κατά την έννοια της περ. δ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α' 167)

(εγκύκλιος αριθ. ΠΟΛ.1120/25.4.2014 - ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΗ-ΟΥ0 του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων).

4.Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε στην ημεδαπή από νομικά πρόσωπα, τα ...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post